บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใส่ใจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2565
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2564
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2563
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2562
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2561
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2559
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556