อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของทุก ๆ ประเทศ และมีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ถิรไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใส่ใจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3. การต่อต้านการทุจริต

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

10. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.1 การดำเนินงานด้านธุรกิจ

1.2 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

1.3 การดำเนินงานด้านสังคม