ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567