ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564