รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
2,220
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
67.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,381
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
88.50
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,109,927 13.02
2 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 23,834,870 7.74
3 นายวิบูล วงศ์สืบชาติ 11,175,300 3.63
4 นายสมชาย ปัดภัย 10,265,050 3.33
5 นายจารุวิทย์ สวนมาลี 8,521,014 2.77
6 นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา 7,850,800 2.55
7 นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
8 นายกานต์ วงษ์ปาน 5,587,743 1.81
9 นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,551,940 1.80
10 นายอุปกรม ทวีโภค 5,488,558 1.78