รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2567

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,241
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
89.13

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
3,513
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
70.60
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,779,127 13.24
2 นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ 18,010,000 5.85
3 นายประภาส จันทรังษี 13,199,999 4.29
4 นายวชิระ ทยานาราพร 12,499,900 4.06
5 นายวิบูล วงศ์สืบชาติ 10,128,700 3.29
6 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 8,000,000 2.60
7 นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
8 นายสินโชค พิริโยทัยสกุล 6,951,000 2.26
9 นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,658,740 1.84
10 นายกานต์ วงษ์ปาน 5,587,743 1.81