รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
2,133
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
67.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/05/2564 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,811
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
88.50
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,109,927 13.02
2 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 23,834,870 7.74
3 นายวิบูล วงศ์สืบชาติ 10,778,700 3.50
4 นายสมชาย ปัดภัย 9,100,050 2.95
5 นายจารุวิทย์ สวนมาลี 8,521,014 2.77
6 นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
7 นายกานต์ วงษ์ปาน 5,587,743 1.81
8 นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,551,940 1.80
9 นายอุปกรม ทวีโภค 5,488,558 1.78
10 นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ 4,452,400 1.45