คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยมีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปิดเผยรายชื่อ จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯใหญ่และบริษัทย่อย ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล โดยจัดให้มีการดูแลและประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – TSD ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในด้านงานทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีบทบาทในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่สิทธิในการเข้าประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมถึงบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำหนดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อยู่ที่ 96 คะแนน ระดับดีเยี่ยม