ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลสถานะทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ฝ่ายบริหาร

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ สามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปได้ดังนี้