งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี ของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด