ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัท เพื่อผลิตวัตถุดิบแปรรูปส่งให้บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้