นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

  • ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  • บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
  • จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอ
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  • จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
  • ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

GOOD GOVERNANCE

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ โดย คณะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการนำไปปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานผลของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ ในปี 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้