จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติคำประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยของบริษัทฯ ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  2. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  3. นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collection Action Coalition Against Corruption : CAC)