จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น และให้ตั้งคณะอนุกรรมการ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายสิงหะ นิกรพันธุ์ , นายอุปกรม ทวีโภค และ นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ เพื่อดำเนินการดังนี้

  1. ร่างนโยบายในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
  2. ประกาศนโยบายในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
  3. ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collection Action Coalition Against Corruption : CAC)

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collection Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้