บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ("บริษัทฯ") มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติคำประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยของบริษัทฯ ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  2. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  3. นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป