ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หม้อแปลงไฟฟ้า และงานบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หม้อแปลงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯแบ่งออกตามกำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

Service

งานบริการ

งานบริการของบริษัทฯ เป็นงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้า สำหรับงานบริการที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า ได้แก่ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Erection & Installation), งานบริการเติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Filling), งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Maintenance), งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า (Modify and Repairing), งานบริการทดสอบ (Testing) และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Rental Service)

Coverage

การให้บริการต่างๆ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

COUNTRIES

INTERNATIONAL COVERAGE

บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 230 KV เข้าสู่ตลาดประเทศเวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา และ ปากีสถาน และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ไม่เกิน 132 kV ของบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาตลาดที่ครอบคลุมประเทศ เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร์ บูรไน ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา และออสเตรเลีย