กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค พร้อมงานรับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป และงานโครงการ Construction โครงสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ ระบบลำเลียงวัสดุที่มีสัดส่วนวัสดุงานที่ใช้เป็นเหล็กแปรรูปเกินกว่า 50% สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ Warehouse อาคารสำนักงาน

กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทถิรไทย ประกอบด้วย

Coverage

การให้บริการต่างๆ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ Warehouse อาคารสำนักงาน

COUNTRIES

INTERNATIONAL COVERAGE

การให้บริการต่างๆ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ