บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลักหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
28/02/67 03/05/67 21/05/67 เงินปันผล 0.21 01/01/66 - 31/12/66
22/02/66 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/65 - 31/12/65
23/02/65 03/05/65 27/05/65 เงินปันผล 0.12 01/01/64 - 31/12/64
25/02/64 11/05/61 25/05/64 เงินปันผล 0.02 01/01/63 - 31/12/63
28/02/62 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/61 - 31/12/61
20/02/61 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/60 - 31/12/60
16/03/60 08/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.13 01/01/59 - 31/12/59
23/02/59 28/04/59 18/05/59 เงินปันผล 0.05
18/02/58 29/04/58 22/05/58 เงินปันผล 0.10 01/01/57 - 31/12/57
25/02/57 30/04/57 23/05/57 เงินปันผล 0.19 01/07/56 - 31/12/56
13/08/56 26/08/56 11/09/56 เงินปันผล 0.11 01/01/56 - 30/06/56
26/02/56 02/05/56 เงินปันผล 0.0111112
26/02/56 02/05/56 หุ้นปันผล 10 : 1
24/02/55 30/04/55 17/05/55 เงินปันผล 0.25 01/07/54 - 31/12/54
11/08/54 23/08/54 09/09/54 เงินปันผล 0.15 01/01/54 - 30/06/54
25/02/54 04/05/54 20/05/54 เงินปันผล 0.30 01/01/53 - 31/12/53
24/02/53 11/05/53 21/05/53 เงินปันผล 0.55 01/01/52 - 31/12/52
26/02/52 12/05/52 27/05/52 เงินปันผล 1.01 01/01/51 - 31/12/51
20/02/51 29/04/51 23/05/51 เงินปันผล 0.36 01/10/50 - 31/12/50
13/12/50 25/12/50 11/01/51 เงินปันผล 0.25 01/01/50 - 30/09/50
21/02/50 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/49 - 31/12/49