โดยในช่วงปี 2554 - 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย

มากกว่า %

มีรายได้รวมจากในประเทศ

โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 โรงงานได้แก่ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG ( VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co) ประเทศออสเตรีย และบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของโลก

ในไตรมาส 4 ปี 2556 LDS ได้ชนะการประมูล และได้เซ็นสัญญางาน Engineering Procurement and Commissioning (EPC) โครงการระบบสายพานลำเลียงขนขี้เถ้าและยิบซั่มของโรงไฟฟ้าหงสา ที่ สปป.ลาว

มูลค่างาน

ล้านบาท

ซึ่ง ได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นในไตรมาส 3 ของปี 2558 ด้วยคุณภาพของงานที่ส่งมอบ ในเดือน ธันวาคม 2557 LDS ได้ชนะการประมูลและได้เซ็นสัญญางาน Operation and Maintenance ระบบสายพานลำเลียงขนถ่ายดิน (Waste Line 2) ในนาม กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส – เอ็น.ดี.พี (JV L.D..S. – N.D.P.) ด้วยมูลค่างาน 1,315 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 4.5 ปี ซึ่ง เพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัท ถิรไทย ในการขยายธุรกิจในการรับงาน EPC ของระบบสายพานลำเลียง รวมถึง การบริการทางด้านการดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียง (Operating and Maintenance) ทั้งในธุรกิจ โรงไฟฟ้า เหมือง และทุกอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองการเติบโตตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ถิรไทย

กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส.-เอ็น.ดี.พี. (JV) โดย LDS ถือหุ้น 80% และ TRT E&S ถือหุ้น 20% จัดตั้ง ในปี 2557 ตามนโยบายการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท ถิรไทย เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของงานบริการทางด้าน Operation and Maintenance สถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับ LDS แต่สถานที่ทำ งานอยู่ที่ โรงไฟฟ้า หงสา ชัยยบุรี สปป.ลาว ประกอบธุรกิจ Operation and Maintenance ของระบบสายพานลำเลียง ตามเงื่อนไขสัญญา Operation and Maintenance of Waste Line 2 มูลค่างาน 1,315 ล้านบาท ซึ่ง การรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณดิน ที่ขนและราคาน้ำมันในแต่ละปี (หรือประมาณการรายได้ 300 ล้านบาท ต่อปี) และ งาน Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor Belt System มีมูลค่างาน 29 ล้านบาทต่อปี โดยระยะเวลาของทั้ง 2 สัญญาอยู่ที่ 4.5 ปี ซึ่ง มีเงื่อนไขการทบทวนการต่ออายุทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุโครงการ ในเดือน กันยายน 2559 JV ได้เซ็นสัญญางาน Coal Conveyor System Service Agreement in relation to Hongsa Mine-Mount Power Project มูลค่างาน 24 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 1 ปี มีเงื่อนไขทบทวนการต่ออายุสัญญาทุกปี ตลอดอายุโครงการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทถิรไทย