รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2561 2562 2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 2,636 2,464 2,566
รายได้จากการขายและบริการ และสัญญาก่อสร้าง 2,616 2,416 2,539
กำไรขั้นต้น - จากการขายบริการ และสัญญาก่อสร้าง 573 668 460
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 147 282 180
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี (EBIT) 59 196 88
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (31) 75 12
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,152 3,378 3,338
หนี้สินรวม 2,137 2,291 2,278
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,029 1,107 1,083
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%) 22% 28% 18%
อัตราส่วนกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวม (%) -1.17% 3.06% 0.46%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) -0.98% 2.23% 0.36%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) -2.99% 6.81% 1.10%
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เท่า) 2.08 2.07 2.10
หุ้น
ทุนจดทะเบียน 359 359 359
ทุนชำระแล้ว 308 308 308
Par Value (บาท/หุ้น) 1 1 1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.3 3.6 3.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.100) 0.245 0.039
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 0.02