รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 2,464 2,566 2,047
รายได้จากการขายและบริการ และสัญญาก่อสร้าง 2,416 2,539 2,021
กำไรขั้นต้น - จากการขายบริการ และสัญญาก่อสร้าง 668 460 468
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 282 180 234
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี (EBIT) 196 88 151
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 75 12 73
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,378 3,338 2,811
หนี้สินรวม 2,291 2,278 1,693
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,107 1,083 1,145
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%) 27.63% 18.10% 23.15%
อัตราส่วนกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวม (%) 3.06% 0.46% 3.55%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.13% 0.25% 2.26%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 6.60% 0.79% 6.37%
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เท่า) 2.07 2.10 1.48
หุ้น
ทุนจดทะเบียน 359 359 359
ทุนชำระแล้ว 308 308 308
Par Value (บาท/หุ้น) 1 1 1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.53 3.44 3.63
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23 0.03 0.23
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 0.02 0.12