ผลการดำเนินโครงการขยะยิ้ม

มีการเปิดโอการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหามลพิษและมีการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม

เปลี่ยน ขยะ เป็นทรัพยากร ง่ายๆ
ด้วยมือเรา

ผลในส่วนของการช่วยลดโลกร้อน มีการจัดเลี้ยงขนมหวานและไอศกรีมไปทั้งหมด

14 ครั้ง

ผลในส่วนของการช่วยลดโลกร้อน - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดังนี้

kg CO2 eq.

ขวดแก้ว

kg CO2 eq.

ขวดพลาสติก

kg CO2 eq.

กระป๋องโลหะ

kg CO2 eq.

กระป๋องอะลูมิเนียม

ที่มา: แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ตารางค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก