27 เมษายน 2566

เติมเต็มความรู้ เพื่อ วิศวกรไทย…

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
คณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำคณะนักศึกษา ชั้นปี 3 และปี 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 34 คน มาดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ถิรไทย

ถิรไทย… แหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน ที่เติมเต็มความรู้เพื่อวิศวกรไทย…