09 ตุลาคม 2563

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย(MOA) ด้านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนเยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและการทดสอบ หม้อแปลง ขนาด 1000/3 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ที่เป็นหม้อแปลงขนาดและระดับแรงดันสูงสุดที่ทำโดยคนไทย