08 กันยายน 2563

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บมจ. ถิรไทย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ปรึกษาโครงการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อจัดสร้างศูนย์ทดสอบไฟฟ้าแรงสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบ ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย คุณสัจจะ ปิยเบญจพร และคณะวิศวกรจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 20 ท่าน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และได้ดูงานการผลิตและทดสอบหม้อแปลง ขนาด 1000/3 MVA แรงดัน 525 kV ด้วย ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งกับคำแนะนำในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เพื่อช่วยกันสร้างองค์ความรู้เรื่องไฟฟ้าแรงสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างยั่งยืน