31 สิงหาคม 2560

ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว

ศ. ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มอบเครื่องหมายรับรองหม้อแปลงฉลากเขียวให้กับ สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นับเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว