04 ตุลาคม 2560

ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จาก นางอนงค์ ไพจิตรประภาพร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อเร็ว ๆ นี้