นายอวยชัย ศิริวจนา
นายอวยชัย ศิริวจนา
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • Directors Accreditation Program(DAP), 2004
 • Finance for Non-Finance Director(FN), 2004

ประวัติการทำงาน

 • 2551 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2551
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.37%