06 October 2020

ถิรไทย...ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้พานักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 25 คน มาดูงานการผลิต การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และได้ดูหม้อแปลงขนาดและระดับแรงดันสูงสุดที่ทำการผลิตภายในประเทศ ด้วย คือ ขนาด 1000/3 MVA ระดับแรงดัน 525 kV