ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมถิรไทย (TIRATHAI Core Values) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีอันจะส่งเสริม ให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีระบบ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย