13 August 2020

สานใจ ความห่วงใย ชายแดนใต้

บมจ. ถิรไทย ได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดมา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นอีกวาระ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารัญ วรรณอานนท์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มารับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จาก คุณอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน)

ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มอบให้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อติดตั้งในห้องปฎิบัติการเรียนไฟฟ้าแรงสูง มีดังนี้

1. Testing Transformer 10 kVA 1 phase 100 kV
2. Sphere Gap
3. Isolating Transformer 2kVA
4. Model หม้อแปลงแสดงโครงสร้างภายใน

หลังจากรับมอบครุภัณฑ์แล้ว ท่านรองคณบดี และคณาจารย์ ได้เยี่ยมชมดูการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 333.33 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ด้วย

หมายเหตุ..
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์...เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชากร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ถิรไทย...ผู้ผลิตหม้อแปลงของคนไทย มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้ อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้