05 March 2020

เพื่อ...การศึกษาของไทย ชีวิตต้องเดินต่อไป...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิจ จิตจริง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษา จำนวน 25 คน มาเยี่ยมชมดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัทฯ ขอส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้เป็นวิศวกร ต้องมีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา เข้าชมดูงานการผลิตหม้อแปลงได้อย่างใกล้ชิดตลอดมา

ถิรไทย...มากกว่าความเป็นหม้อแปลงของคนไทย
คือ การสนับสนุนการศึกษาของไทย