17 January 2020

ถิรไทย...แหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์ และ อาจารย์ ปวรุตม์ กองสมบัติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษา จำนวน 42 คน มาศึกษาดูงาน การผลิตหม้อแปลง นักศึกษาให้ความสนใจ และตั้งใจดูงานอย่างดี ได้ซักถามวิทยากรผู้บรรยายอย่างมาก

บมจ. ถิรไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา เข้าดูงานกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังตลอดมา ด้วยตระหนักว่าการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นั้น นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ความสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น คือการได้ดูงาน สัมผัสการปฎิบัติงานจริง

ถิรไทย...ผู้ผลิตหม้อแปลงของคนไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มการศึกษาของชาติ