09 January 2020

ถิรไทย...ขอเป็นภาคเอกชนหนึ่งที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บมจ. ถิรไทย ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 10 kVA 1 ph 220-100,000 v เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา ในห้องปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ณรงค์ ทองฉิม ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ ดร.ประชา คำภักดี เป็นผู้แทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในขณะเดียวกัน รศ.พิชิต ลำยอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาเยี่ยมชม ถิรไทย จึงได้เรียนเชิญ ท่านอาจารย์ เข้าร่วมในพิธี และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย

หลังจากนั้น คณาจารย์ ทุกท่านได้เยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและเป็นโอกาส ที่ดี ได้ชมการผลิตหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่สุด 333 MVA แรงดัน 525 kV ที่นับว่าเป็นหม้อแปลงขนาดและแรงดันสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ถิรไทย ผลิตเพื่อส่งมอบให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย