27 March 2023

แหล่งเรียนรู้ ดูของจริง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ แสดใหม่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน ซึ่งกำลังศึกษาวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญมากในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า มาศึกษาดูงานการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ บมจ. ถิรไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566