31 August 2020

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บมจ. ถิรไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณาจารย์รวม 4 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 1000/3 MVA แรงดัน 525 kVและการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในโอกาสนี้