06 August 2020

วิกฤตการณ์จากปัญหา COVID-19 ให้บทเรียนเราว่า เราต้องลดการพึ่งพาจากต่างประเทศให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 14 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงานการผลิตหม้อแปลงของ ถิรไทย

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทุกท่านต่างชื่นชมและภูมิใจอย่างมากที่คนไทยสามารถผลิตหม้อแปลงได้ขนาดใหญ่มาก คือ 333 MVA ระดับแรงดันสูงถึง 525 kV สามารถช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติของประเทศให้เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยสร้างงานให้กับคนไทยอีก