28 April 2020

ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเรียบร้อย