31 January 2020

การศึกษาคือสิ่งที่สำคัญ...ในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 31 มกราคม 2563 รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา นำคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 29 ท่าน มาศึกษาดูงาน การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง นักศึกษาให้ความสนใจ และตั้งใจดูงานอย่างมากได้ซักถามวิทยากรผู้บรรยายตลอด

ถิรไทย...ตระหนักดีว่า การศึกษาดูงาน การปฎิบัติงานจริงเป็นสิ่งสำคัญ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา เข้าดูงานกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังอย่างใกล้ชิดตลอดมา เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น