นายอัมพรทัต พูลเจริญ
นายอัมพรทัต พูลเจริญ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Accreditation Program(DAP), 2004
 • Directors Certification Program(DCP), 2004

ประวัติการทำงาน

 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการฝ่ายวางแผน จัดหา และขนส่ง บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550
  รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.73%