บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ขายวัสดุอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษา และบริการติดตั้งหม้อแปลไฟฟ้า
516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
E-mail ir@tirathai.co.th